”Home”

”Home” is a documentary about our planet and how we are actually killing it over time. I didn’t get the first hour because I don’t understand Russian and it was very confusing.   However, I could understand the images that show how we are affecting the ecosystem and ourselves presumably. The next part, however, talks about our carbon footprint and how horrible oil is for the planet. We can fix those problems with clean energy and there are many clean energy sources like the sun and the flowing of liquids such as air or water.

 

<<Home>> ֆիլմը փաստագրական ֆիլմ է մեր մոլորակի և այն մասին, թե ինչպես ենք մենք այն ոչնչացնում ժամանակի ընթացքում։ Չնայած, որ ես չհասկացա ֆիլմի առաջին մեկ ժամը, քանի-որ ռուսերեն չգիտեմ, ֆիլմում ցուցադրված կադրերից հասկացա մեր պատճառած վնասը էկոհամակարգին և ինչպես նաև մեզ։ Ֆիլմի հաջորդ մասը խոսում է մեր պատճառած ածխաթթվային ոտնահետքի մասին, ասվում է թե ինչքան վնաս է նավթը պատճառում մեր մոլորակին։ Մենք կարող ենք լուծել այդ խնդիրները մաքուր էներգիայով և այդ էներգիայի աղբյուրներ կարող են լինել արևը, հոսող հեղուկները կամ քամին։

-Translated by Elen B.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s