ՀՀ տնտեսությունը

Մեքենաշինություն

1. Որո՞նք են տվյալ ճյուղի զարգացման նախադրյալները և խոչընդոտները

խոչնդոտներից մեկը հենց քիչ րեսորս ունենալն է , մյուսը հմուտ աշխատանքային ուժն է ժամանակի ընթացքում շատ է տեղնոլոգիան ուժեղացէ բայց ելի պետք է հմուտ մասնագետների որ այտ ավտոմատ մեքենաները վարեն բայց դա հայաստանում այտքան զարգացած չի դրա համար աավելի  աշխատանքային ուժ է հարկավոր։

2. Զարգացման ի՞նչ պատմություն է անցել տնտեսության տվյալ ճյուղը

1940-ա կան թվա կան նե րին: Դրանց հա ջոր դող ըն դա ﬔ նը 3-4 տաս նամ յակ նե րի ըն թաց ք մ ﬔ քե նաշ ի ն թյան ճյ ղն այն քան զար գա ցավ, որ երկ ր մ տի րապե տող դիրք գրա վեց:

3. Ի՞նչ դեր ունի տվյալ ճյուղը ՀՀ-ի համար

շատ կարեվոր է հայոց տնտեսության համար , կարեվոր է վորովհետեվ ամենը հիմա օկտագործում էն հեռախոսներ,համակարքիչներ և տարբեր մեքենաներ։

4. Ի՞նչ կապ ունի տվյալ ճյուղը տնտեսության այլ ճյուղերի հետ

տուրիզմի հետ մեքենաշինությունը կապեր ունի բայց մյաին այն պայմանում վոր տնտեսությունը այնքան լավ լինի դրա պատճառով մարդիք գան այտ երկիր։

5. Ինչպե՞ս եք պատկերացնում տվյալ ճյուղի զարգացման հեռանկարը

մեքենաշինությունը շատ լավ ապագա ունի որեվիցէ երկրի համար դրա պատճառովա որ երկրները իրենց շատ ռեսորսները դնում են հենց մեքենաշինության վրա։