”Home”

”Home” is a documentary about our planet and how we are actually killing it over time. I didn’t get the first hour because I don’t understand Russian and it was very confusing.   However, I could understand the images that show how we are affecting the ecosystem and ourselves presumably. The next part, however, talks about our carbon footprint and how horrible oil is for the planet. We can fix those problems with clean energy and there are many clean energy sources like the sun and the flowing of liquids such as air or water.

 

<<Home>> ֆիլմը փաստագրական ֆիլմ է մեր մոլորակի և այն մասին, թե ինչպես ենք մենք այն ոչնչացնում ժամանակի ընթացքում։ Չնայած, որ ես չհասկացա ֆիլմի առաջին մեկ ժամը, քանի-որ ռուսերեն չգիտեմ, ֆիլմում ցուցադրված կադրերից հասկացա մեր պատճառած վնասը էկոհամակարգին և ինչպես նաև մեզ։ Ֆիլմի հաջորդ մասը խոսում է մեր պատճառած ածխաթթվային ոտնահետքի մասին, ասվում է թե ինչքան վնաս է նավթը պատճառում մեր մոլորակին։ Մենք կարող ենք լուծել այդ խնդիրները մաքուր էներգիայով և այդ էներգիայի աղբյուրներ կարող են լինել արևը, հոսող հեղուկները կամ քամին։

-Translated by Elen B.

եթէ ջւրը միանքամից անհետանար

Եթէ ջուրը մինաքամից անհետանար երկրագնդից առաջի բանը վոր կկատարվի այն կլիներ վոր երկրագունդը կտաաքանա դա ասումեմ վորովհետեվ սառցալեռները կվոչնչացվեին դրա պատճառով երկրագունդը ուժեղ կվառվի ,երկրորդը եթէ  կարողանայինք ողջ մնայինք մենք կմեռնեինք ջրի պակասությունից և սովածությունից որովհետեվ բնությունե կվոչնչացվի թէ տաքությունից և թէ ջրի պակասությունից։